Zmiany w Prawie budowlanym – szybszy i prostszy proces inwestycyjny w budownictwie

W sobotę 19 września bieżącego roku w życie weszła nowelizacja Prawa budowlanego. Ministerstwo Rozwoju zdecydowanie reaguje na spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę i oddanych do użytku powierzchni mieszkaniowych w sierpniu 2020 roku.

Szybszy i prostszy proces inwestowania w budownictwo sposobem na uniknięcie kryzysu w branży budownictwa mieszkaniowego? Cudownej recepty na uniknięcie kryzysu niema, lecz zmiany w Prawie budowlanym ułatwią proces kompletowania dokumentacji oraz uregulują pracę w urzędach i na placach budowy.

Potrzeba skompletowania obszernej dokumentacji na starcie inwestycji znacząco wydłużała proces budowy. Dotąd projekt budowlany był jednolitym dokumentem, którego  poprawność i kompletność była niezbędna do wydania pozwolenia na budowę. Aktualnie został on rozdzielony na:

– projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu)
– projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe)
– projekt techniczny
(opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna)

Podział projektu uprości procedurę i przyspieszy postępowanie. Zgodnie z nową procedurą organ administracji architektoniczno-budowlanej najpierw zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Natomiast projekt techniczny, który często zmienia się w procesie inwestycyjnym przedkładany jest organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Jednocześnie kierownik budowy będzie zobowiązany do posiadania aktualnego projektu technicznego na placu budowy, a projektant do poświadczenia o jego poprawności i sporządzeniu przed rozpoczęciem budowy.

Nowelizacja ustawy wprowadza również 5 letni graniczny termin stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dotychczas nieważność można było stwierdzić wiele lat po tym jak budynek powstał i był użytkowany.

Źródła: https://www.gov.pl/web/rozwoj

Autor: Jakub Sternal