Oferta

Wycena nieruchomości

      Głównym kierunkiem działalności firmy jest określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami nadanymi przez Ministra Infrastruktury, wpisany do głównego rejestru rzeczoznawców majątkowych pod nr 4848. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.


      Wyceny są sporządzane na dla różnych celów, w większości przypadków klienci zlecają je dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banków, dla potrzeb skarbowo-podatkowych, dla potrzeb księgowych i różnorodnych rozliczeń majątkowo-finansowych. Osobną gałąź specjalizacji stanowią wyceny wartości dla potrzeb oszacowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.


      Koszty usług określenia wartości nieruchomości określa umowa z zamawiającym. Wyceny są sporządzane zgodnie z przepisami prawa w formie operatów szacunkowych. Koszt sporządzenia wyceny nie jest zależny od wartości nieruchomości, jest natomiast wypadkową następujących czynników:

    • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
    • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
    • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
    • kosztów planowanych do poniesienia przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie w formie ryczałtowej w zależności od powyższych czynników. W celu uzyskania bliższych informacji lub otrzymania oferty na wycenę konkretnego obiektu/nieruchomości prosimy o kontakt.