Nieruchomości i Polski Ład

Polski Ład wprowadził nieco zmian do sfery nieruchomości. Poniżej najważniejsze z nich:

  • Ulgi i odliczenia: Od 2022 roku pojawi się możliwość odliczenia pewnych kategorii kosztów, do których zaliczają się wydatki na remont/nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Zgodnie z definicją z ustawy o ochronie zabytków pod tym pojęciem mieszczą się nieruchomości lub rzeczy ruchome, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową

  • Przychody z najmu prywatnego nieruchomości będą mogły być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. A to oczywiście uniemożliwi odliczanie kosztów ponoszonych w związku z najmem. W projekcie ustawy nie zostały również zamieszczone przepisy przejściowe, które w sposób precyzyjny wskazywałyby, że zmiany dotyczą nieruchomości nabytych po wejściu w życie ustawy

Wycena środków trwałych wprowadzanych do firmy w tym między innymi nieruchomości:

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wprowadzenie majątku prywatnego do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ma możliwość ujmowania odpisów amortyzacyjnych od takich środków. Do końca 2021 roku wyceny środków trwałych można było dokonać w oparciu o wartość historyczną danej rzeczy, a więc taką, która obowiązywała w momencie zakupu.
Jeżeli posiadaliśmy fakturę, rachunek, umowę kupna sprzedaży, to do ewidencji środków trwałych dokonywaliśmy wpisu według wartości podanej na dokumencie i od takiej kwoty naliczane były odpisy amortyzacyjne. Polski Ład zmienił powyższą zasadę. Od 1 stycznia 2022 roku wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie dokonywana w przypadku odpłatnego według ceny nabycia, która nie może być wyższa od wartości rynkowej środków trwałych. Po zmianie większość środków trwałych będzie więc wprowadzana według wartości rynkowej,
pomimo posiadania dokumentów potwierdzających ich nabycie. Dla celów dowodowych przedsiębiorca powinien posiadać dokumenty, w oparciu o które dokonywał wyceny. W przypadku nieruchomości powinna to być wycena Rzeczoznawcy Majątkowego (operat szacunkowy).

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/